АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Серед почуттів, які значуще впливають на життя особистості, її розвиток та психічне здоров’я, особливе місце займає почуття провини. Науковий інтерес до вивчення почуття провини зберігається упродовж тривалого часу, що зумовлюється потребами практики. Адже відомо, що надмірно виражене почуття провини може призвести до невротичних розладів особистості, а неспроможність його переживати — до соціальної дезадаптації. Актуальність дослідження почуття провини пов’язана і з моральною кризою в суспільстві, з нестабільністю суспільної ситуації. За таких умов ускладнюється процес самореалізації, що може викликати в особистості почуття провини, яке позначається на особливостях ставлення до самої себе й інших людей.

Почуття провини як емоційне явище – попри його соціальну детермінованість – характеризується суб’єктивністю проявів та індивідуальністю внеску у створення світу переживань особистості. Такі переживання розкриваються через якісні, кількісні, змістові характеристики почуття провини та статеві відмінності в його вияві. Відтак, з’ясування індивідуально-психологічних особливостей переживання людиною почуття провини є актуальною психологічною проблемою, вирішення якої важливе для надання кваліфікованої психологічної допомоги з метою гармонізації особистості, забезпечення особистісного зростання.

Ця проблема була предметом вивчення багатьох галузей психологічної науки: загальної психології (Г. Бреслав, Ф.Ю. Василюк, К. Ізард, С.Л. Рубінштейн); психології моральності (Б.І. Додонов, В.К. Демиденко, Т.М. Титаренко); консультативної психології (Н.Ю. Максимова, К. Мілютіна, А. Маслоу, К. Хорні, Ї. Ялом та ін.). У більшості праць констатується наявність почуття провини і потреби в його вивченні, але при цьому не враховується структура особистості, не приділяється належної уваги індивідуалізації проявів провини та індивідуальним особливостям її переживання. Саме тому важливим є пошук детермінант, причин виникнення почуття провини, що дасть змогу визначити типи, профілі переживання провини з метою створення програм особистісного зростання.

Таким чином, і сьогодні залишаються мало дослідженими відмінності у переживанні особистістю почуття провини на основі аналізу її різнорівневої структури. Отримані в ході дослідження результати стануть підґрунтям типології переживання особистістю почуття провини, що є важливим для практики психологічної допомоги.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У ВСТУПІ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У ВСТУПІ
ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Добавить комментарий