АНОТАЦІЇ

Софіна Л.В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

У дисертаційному дослідженні розглядаються індивідуально-психологічні відмінності переживання особистістю почуття провини. З метою визначення індивідуально-психологічних особливостей переживання провини досліджувалися характеристики почуття провини на різних рівнях розвитку структури особистості. У результаті встановлено, що найбільш тісний зв’язок поєднує почуття провини з особливостями нервової системи. При розробці авторської типології переживання людиною почуття провини виділено два типи такого переживання: спрямованість провини на саму себе і спрямованість провини на інших людей; встановлено також три особистісних профілі переживання почуття провини: лідируючий, збудливий і вразливий. У процесі дослідження статевих відмінностей з’ясовано, що жінки мають більш високі кількісні показники переживання почуття провини, ніж чоловіки.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
АНОТАЦІЇ
ГАЛЬПЕРИН П. Я.. Введение в психологию, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава1 Основы психологии
§ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
§ 3. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 2 Диалектический материализм о психике
§ 1. ЛЕНИН О ПРЕДМЕТЕ ОТДЕЛЬНОЙ НАУКИ
ЛЕНИН О ПОНЯТИИ МАТЕРИИ, «ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ»
ПСИХИКА — ОСОБОЕ СВОЙСТВО ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЙ МАТЕРИИ
Добавить комментарий