АНОТАЦІЯ

Котик І.О. Механізми рефлексії у процесі розвитку суб’єктності людини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено дослідженню рефлексивних механізмів формування та розвитку суб’єктних якостей людини. У результаті проведеного аналізу методологічних і методичних аспектів проблеми побудовано нову модель суб’єктно-діяльнісного підходу до розвитку психіки в онтогенезі – суб’єктно-рефлексивну. Практична реалізація моделі полягала у з’ясуванні впливу виявлених рефлексивних механізмів культурологічного діалогу на процеси саморозвитку суб’єктності людини. Рефлексивні механізми становлення суб’єктності активізуються у процесі взаємодії школярів при діалогічному пізнанні ними історичних етапів розвитку людства та притаманних їм рефлексивних типів розуміння. Розроблена методика успішно впроваджена в освітній процес ряду загальноосвітніх шкіл.

Ключові слова: рефлексивні механізми, формування та розвиток суб’єктності, культурологічний діалог, діалогічне пізнання та взаємодія, рефлексивний тип розуміння.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
АНОТАЦІЯ
АНОТАЦІЯ
АНОТАЦІЯ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
ГАЛЬПЕРИН П. Я.. Введение в психологию, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава1 Основы психологии
§ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
§ 3. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 2 Диалектический материализм о психике
§ 1. ЛЕНИН О ПРЕДМЕТЕ ОТДЕЛЬНОЙ НАУКИ
ЛЕНИН О ПОНЯТИИ МАТЕРИИ, «ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ»
ПСИХИКА — ОСОБОЕ СВОЙСТВО ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЙ МАТЕРИИ
Добавить комментарий