ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

Альтруїзм та егоїзм у життєвій позиції елітарної особистості //Українська еліта та її раль у державотворенні: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (за матеріалами виступів учасників конференції) – К., 2000. – С. 143-146.

2. Вікові прояви альтруїзму-егоїзму та їх диференціація //Вісник Одеського національного університету. Психологія. – т. 6. – 2001. – Вип. 2. – с.16-20.

3. Вікові прояви альтруїзму-егоїзму та їх диференціація //Наука і освіта. – 2001. — №2-3. – с. 34-36.

4. Гендерні розбіжності у проявах альтруїзму-егоїзму //Наука і освіта. – 2002. — №2. – с. 5-7.

5. Тендерний прояв альтруїзму-егоїзму //Вісник Одеського національного університету. Психологія.-т.7. – 2002. – Вип.3. – с.4-Альтруїстична та егоїстична позиції особистості. Порівняльна характеристика //Вересень. – 2000. – № 1. – с. 63-65.

6. Теоретичні основи дослідження альтруїстичної особистості //Педагогічні проблеми технічної і гуманітарної освіти. Вип. 1. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – с. 103-110.

7. Прояви альтруїзму-егоїзму у життєвій позиції студентів технічного університету //Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут “Філософія. Психологія. Педагогіка: 36 наук. Праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. — №3. – Кн.1.- с. 39-42.

8. Альтруїстично-егоїстичні цінності молоді в сучасній Україні //Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ На УКМА, 2001. – т.12: Політичні науки. – с.

72-74.

Про особистості проявів альтруїзму-егоїзму у студентів //Педагогічні проблеми технічної і гуманітарної освіти. Вип.3. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – с.115-АНОТАЦІЯ

Багмет І. М. Індивідуально – вікові особливості альтруїзму – егоїзму особистості. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, 2002.

Дослідження присвячене питанням динаміки альтруїстично-егоїстичної спрямованості особистості. На матеріалах аналізу теоретичних джерел і досліджень з проблеми виявлені і проаналізовані головні особистості і фактори стосовно даної позиції. Широке застосування статистичних методів дозволило отримати достовірні результати щодо чинників і закономірностей прояву та зміни альтруїзму-егоїзму протягом життя людини. Зокрема визначено цільову спрямованість особистості, якій властива альтруїстична позиція; виявлено основні риси особистості, якій відповідає дана спрямованість; досліджено переважання альтруїзму-егоїзму на різних вікових зрізах; виявлено гендерні розбіжності в проявах розглянутої позиції особистості; вилучено найбільш актуальні проблеми на перспективу.

Основні положення роботи знайшли практичне застосування в навчально-виховному процесі.

Ключові слова: альтруїзм, егоїзм, цільова спрямованість, інстинкт, гендер, особистість, ціннісна орієнтація, мотив.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ВІДБИТО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА :
У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ ДИСЕРТАЦІЇ “ОСНОВНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРАВОСЛАВНОЇ АВТОТРАНСФОРМАЦІЇ”
МАТЕРIАЛИ ДОСЛIДЖЕННЯ ВИКЛАДЕНI У ТАКИХ ПУБЛIКАЦIЯХ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
СТРУКТУРУ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНИЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ВАК УКРАЇНИ:
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ.
Добавить комментарий