У ВСТУПІ

Обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження; висвітлено теоретико-методологічну основу та методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення роботи; наведено відомості про особистісний внесок автора, апробацію, впровадження та публікації результатів дослідження; описано структуру дисертації.

Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
У ВСТУПІ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху.
ГАЛЬПЕРИН П. Я.. Введение в психологию, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава1 Основы психологии
§ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
§ 3. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 2 Диалектический материализм о психике
§ 1. ЛЕНИН О ПРЕДМЕТЕ ОТДЕЛЬНОЙ НАУКИ
ЛЕНИН О ПОНЯТИИ МАТЕРИИ, «ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ»
Добавить комментарий