АНОТАЦІЇ

Наконечна М.М. Допомога іншому як психологічний засіб розвитку особистості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук з спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2009.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню психологічної природи допомоги іншому як засобу розвитку і саморозвитку особистості і обгрунтуванню програми психологічних заходів розвивального характеру.

Показано, що психологічний зміст допомоги іншому полягає в сприянні входженню іншої людини в стан суб’єктності, що передбачає певні особливості обох суб’єктів взаємодії, а саме – активність, рефлексивність, емпатичність і креативність, а також відповідний рівень мотивації. Результати емпіричного дослідження повністю підтвердили гіпотези, що були висунуті на початку роботи.

Виявлено, що, з психологічної точки зору, допомога іншому – це взаємодія з іншим, що здійснюється з метою 1) полегшення його страждань; 2) сприяння його розвитку, розкриттю потенціалу його здібностей. Виділено три рівні надання допомоги: реципієнтний, предметний і суб’єктний.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
АНОТАЦІЇ
ГАЛЬПЕРИН П. Я.. Введение в психологию, 2000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава1 Основы психологии
§ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
§ 3. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 2 Диалектический материализм о психике
§ 1. ЛЕНИН О ПРЕДМЕТЕ ОТДЕЛЬНОЙ НАУКИ
ЛЕНИН О ПОНЯТИИ МАТЕРИИ, «ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ»
ПСИХИКА — ОСОБОЕ СВОЙСТВО ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЙ МАТЕРИИ
§ 4. ПСИХИКА — ФУНКЦИЯ МОЗГА, ОТРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО МИРА
Глава 3 Ориентировочная деятельность как предмет психологии
§ 1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ
§ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
§ 3. ВИДЫ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ
§ 4. МЕХАНИЗМ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Добавить комментарий