МЕТОДОЛОГІЧНУ ТА ТЕОРЕТИЧНУ ОСНОВУ

Дослідження складають психологічні концепції спілкування, взаємодії та відносин (К.О. Абульханова-Славська, Л.І. Анциферова, О.О. Бодальов, М.М. Мясіщев) положення про єдність свідомості і діяльності (Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, С.Д. Максименко), психологічні теорії самоактуалізації (А. Маслоу, К. Роджерс), а також теоретичні положення культурно-історичної теорії та генетичної психології щодо психологічних механізмів розвитку психіки (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко).

Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи: теоретичні – теоретичний аналіз проблеми, узагальнення; емпіричні – аналіз продуктів діяльності, соціометрія, опитувальники, активні методи психологічного навчання.

Статистична обробка даних відбувалася разом із якісним аналізом та інтерпретацією отриманих даних. Для статистичного аналізу використовувалися U-критерій Манна-Уїтні, коефіцієнт кореляції Пірсона та Т-критерій Вілкоксона. Для обробки даних застосовувалася комп’ютерна програма SPSS 11.5.

Комплекс використаних методик включав у себе: методику діагностики схильності до допомоги (О.Є. Насиновської); опитувальник “Мотивація допомоги” (С.К. Нартова-Бочавер); діагностику особистісної установки “альтруїзм-егоїзм” (за: Н.П. Фетіскін, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); методику діагностики ситуативної самоактуалізації особистості (Т.Д. Дубовицька);. методику САМОАЛ (адаптація Н.Ф. Каліної); діагностику міжособистісних відносин (ДМВ) (Л.М. Собчик).

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
ТЕОРЕТИЧНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАНІ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИМ ПІДҐРУНТЯМ
НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
2. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ.
ТЕОРЕТИЧНА ЗНАЧУЩIСТЬ ПОЛЯГАЄ:
Гроссмейстер на основе углерода против чемпиона на основе кремния
ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ
4.1. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА
Глава1 Основы психологии
Шаманизм – основы и истоки.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАМЯТИ
2.2. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
Основы амортизации
24. ОСНОВИ ЕРГОДИЗАЙНУ
2.3. ОСНОВЫ АНТРОПОМЕТРИИ
ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Добавить комментарий