ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНИЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ВАК УКРАЇНИ:

Наконечна М. М. Допомога іншому: аналіз проблеми / М. М. Наконечна; за ред. академіка С.Д. Максименка // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К. : Главник, 2005. – Вип. 26, т. 3. – С. 203–207.

2. Наконечна М. М. Психологічне дослідження розуміння концепту допомоги іншому / М. М. Наконечна; за ред. Н. В. Чепелєвої // Актуальні проблеми психології: Психологічна герменевтика – К. : Міленіум, 2006. – Т. 2, вип. 8. – С.129–133.

3. Наконечна М. М. Психологічні засоби подолання деструктивних переживань, спричинених Чорнобильською катастрофою / Марія Наконечна, Тетяна Здоровець, Наталія Хмель // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Серія № 12. Психологічні науки, №12 (37). – С. 54–58. (Здобувачем особисто проведено теоретичний аналіз психологічних засобів подолання деструктивних переживань).

4. Наконечна М. М. Допомога іншому в особистісноцентрованому підході / М. М. Наконечна; за ред. академіка С. Д. Максименка // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – Вип. 35. – С. 132–140.

5. Наконечна М. М. Допомога іншому та професійне становлення психолога / М. М. Наконечна; за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія.– Київ – Ніжин : Видавництво НДУ, ДС «Міланік», 2007. – Том 10, вип. 1. – С. 48–51.

6. Наконечна М. М. Допомога іншому в умовах післядії екотехногенної катастрофи / М. М. Наконечна; за ред. акад. С. Д. Максименка // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. – К. : „Логос”, 2006. – Т. 7, вип. 8. – С. 129–133.

Зміст дисертації також відображений в матеріалах конференцій та семінарів:

7. Наконечна М. М. Проблема допомоги іншому в особистісноцентрованому консультуванні / М. М. Наконечна; под ред. Е. В. Бугачевской // Современные проблемы психологического консультирования. – Одеса : ХГЭУ, 2007. – С. 19–22.

8. Наконечная М. Н. Диалогичность позиции психолога и проблемы психологического образования / М. Н. Наконечная, Н. В. Папуча; под ред. Л. М. Дубового, В. В.

Константинова // Психолог образования: опыт работы и проблемы подготовки. – Пенза : ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2007. – Т. 2. – С.24–29. (Здобувачем особисто проаналізована проблема діалогічності).

9. Наконечна М. М. Психологічна допомога як різновид допомоги іншому / М. М. Наконечна // Психіатрія, психологія, психотерапія – шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 77–81.

10. Наконечна М. М. Допомога іншому: освітній простір у міжнародних вимірах / М. М. Наконечна // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Ніжин : Вид–во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2005. – Ч. 4, т. 2. – С. 175–180.

11. Наконечна М. М. Допомога іншому в контексті психології відносин країна – діаспора / М. М. Наконечна // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Ніжин: Вид–во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – Ч. 5. – С. 56–57.

12. Наконечна М. М. Психологічні особливості самореалізації особистості в юнацькому віці / М. М. Наконечна // Сучасні виміри практичної психології. – Ніжин : Вид–во НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – С. 44–48.

13. Наконечна М. М. Діалогічні аспекти допомоги іншому / М. М. Наконечна; за заг. ред. Г. О. Балла, М. В. Папучі // Діалогічність як форма існування і розвитку особистості. – Ніжин : Міланік, 2007. – С. 337–342.

14. Наконечна М. М. Теорії особистості / М. М. Наконечна, С. Д. Максименко; за ред. академіка С. Д. Максименка // Психологія особистості : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Видавництво ТОВ „КММ”, 2007. – С.37–56. (Здобувачем особисто описані існуючі персонологічні теорії).

15. Наконечная М. Н. Творческое наследие А. Ф. Лазурского: классификация личности и психическое совершенствование человека / М. Н. Наконечная // Научные труды Института послевузовского профессионального образования СГА. – М., 2003. – Вып. 5. – С. 30–36.

16. Наконечная М. Н. Конструктивный альтернативизм Джорджа А. Келли: теория и практика / М. Н. Наконечная // Сборник работ аспирантов и соискателей СГУ. – М., 2003. – Вып. 2. – С. 150–156.

Январь 24, 2019 Психология развития, акмеология
Еще по теме
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ:
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ВІДБИТО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА :
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
17. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Добавить комментарий