Методи психодіагностики особистості працівника.

(Блок поглиблення.)

Як вже вказувалось, у психології праці більшість методів можуть застосуватися у трьох досить самостійних планах: для психологічного аналізу професійної діяльності, для підбору та підготовки кадрів, для дослідження суб’єкта трудової діяльності. Угруповання цих методів здійснюється відповідно до об’єкта дослідження. Це може бути процес, суб’єкт, умови та продукт трудової професійної діяльності.

Ми зосереджуємо увагу на суб’єкті трудової професійної діяльності як головному об’єкті дослідження у психології праці. За сучасних умов на перший план об’єктивно висувається особистісно-діяльнісний підхід до вирішення проблем формування, становлення та розвитку суб’єкта трудової професійної діяльності. Це вимагає іншого змістового і змістовного аналізу такої гранично абстрактної одиниці психології праці як категорія «діяльної особистості». При такому підході діяльність трактується не як одна з «проміжних перемінних», що пов’язує індивіда зі світом, і не як індивідуальна предметнопрактична діяльність суб’єкта, а як система людської життєдіяльності в цілому (Моргун В.Ф., 1992).

Запропонований підхід передбачає розподіл методів психодіагностики особистості за 5 напрямами: а) за просторово-часовою орієнтацією (біографічний, зрізовий, лонгітюдний); б) за потребнісно-вольовими переживаннями (прямий /включаючи шкали щирості/, непрямий /проективний/, природний); в) за змістовою спрямованістю особистості (експериментальний /природний і лабораторний/, спостереження, опитування та інтроспекція /самозвіт/); г) за рівнями опанування діяльності (формуючий /навчальний/, констатуючий, розвиваючий); д) за формами реалізації діяльності (інструментальний /моторний/, перцептивний /сенсорний/, нейропсихологічний /вербальний і розумовий/).

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
3.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА.
Професіогенез особистості.
РОЗДІЛ ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ТЕМПЕРАМ
Професіоналізація та професійний розвиток особистості.
КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 3. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
Ліфарева Н.В.. Психологія особистості: Навчальний посібник., 2003
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
3.1. РОЛЬ ДИТИНСТВА В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ
3.2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ “Аналіз дослідження проблеми альтруїзму-егоїзму особистості”
3.3. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ.
Добавить комментарий