Професіографічний підхід до вивчення праці.

(Вихідний контроль.)

1) Завершіть речення: «Професіоналізм це… «.

2) Як ви розумієте поняття «професійне акме»? Завдяки яким чинникам його можливо досягти?

3) Розкрийте зміст концепції стилів професійної діяльності за Толочек В.О.

4) Назвіть елементи творчості у професійній діяльності вченого.

5) Чи завжди вірним є твердження: «Організація професійної діяльності детермінує стилі суб’єктів, підкоряючи варіації їх різноманітності до своїх внутрішніх закономірностей» ?

6. Назвіть критерії і показники за якими ми можемо визначити го-товність до творчої праці?

7) Складіть психограму фахівця вашої першої професійної діяльності.

8) Назвіть найбільш актуальні сучасні проблеми психології праці.

9) Дайте порівняльну характеристику понять «майстерність» та «професіоналізм».

10.Назвіть відомі вам професіографічні підходи до вивчення трудової професійної діяльності.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Психологічне вивчення професій.
3.3. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ.
Психологія праці як наукова дисципліна.
Професіограма та психограма праці.
Психологічне дослідження людини в праці.
1.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКИ.
1.3. ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЇ.
Психологія праці в системі наукового знання.
Задачі і напрями розвитку психології праці.
Історія психології праці.
Методологічні принципи системного підходу в психології праці.
Основні методи психології праці.
Динаміка розвитку особистості в праці.
Детермінанти продуктивності праці.
Несприятливі функціональні стани людини в праці.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (МОДУЛЬ 1.)
3.1. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ.
Елементи творчості в праці та індивідуальний стиль професійної діяльності.
Траверсе Т. М.. Психологія праці: Навчально-методичний посібник., 2004
Добавить комментарий