Психологія професійної придатності.

(Проблемний блок.)

Взаємо доцільність та взаємо відповідність суб’єктивного та об’єктивного факторів трудової діяльності (пристосування професійного середовища до можливостей особи). Дослідники зважають на професійний потенціал особистості. У ньому визначають можливий у прогнозуванні різнорівневий і багатомірний розвиток «Я» особистості, який здійснюється самою особистістю в процесі реалізації «життєвої справи», соціальної, зо-крема, професійної діяльності; сутнісний для конкретної особистості рівень розвитку професійного ставлення до світу, як і всієї системи життєвих відносин в цілому; перспективу розвитку професійного ставлення особистості до світу, яке полягає у придбанні нових, обумовлених професією, засобів пізнання, розуміння, оволодіння, перетворення світу речей, світу інших людей, світу свого «Я».

Отже, професійний потенціал визначає перспективи особистості в оволодінні засобами самопроявів її індивідуальності в професії та через професію. І тут поняття «професія» повинно тлумачитися як соціально цінна справа; як заняття, в якому особистість має змогу реалізувати своє призначення, своє покликання, посісти бажане місце у системі цінностей суспільства через досягнення певного соціального визнання завдяки обраному нею виду професійної діяльності. Життєва справа, в якій можливе розгортання покликання особистості, може охоплювати одну або кілька сфер індивідуального життя.

Завершіть речення: » це офіційно встановлений розпорядок чергування праці та перерв на відпочинок. Він має проектуватися з урахуванням динаміки особи».

1) Оптимальну працездатність та функціональний стан особи в процесі трудової діяльності зумовлює комплекс факторів. Назвіть їх.

2) Які з принципів складання режиму праці на вашу думку є найбільш важливими?

3) Розкрийте змістовну та змістову характеристики детермінант продуктивності праці.

4) Відомо, що функціональні стани організму особи змінюються протягом доби, тижня і т. ін. Одним із станів є психічна втома. Які види втоми
відомі? За яких умов вони виникають?

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
21. ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЛЮДИНИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ
Психологія професійної кар'єри.
Система професійної орієнтації.
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
1.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКИ.
Мотивація професійної діяльності.
Психологія праці в системі наукового знання.
1.1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
3.3. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ.
3.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА.
Ліфарева Н.В.. Психологія особистості: Навчальний посібник., 2003
Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації.
Психологія професіоналізму та вершин майстерності.
Елементи творчості в праці та індивідуальний стиль професійної діяльності.
Траверсе Т. М.. Психологія праці: Навчально-методичний посібник., 2004
Дієздатність, працездатність та продуктивність професійної діяльності.
2.5. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: СТАНІСЛАВ ГРОФФ
Психологія праці як наукова дисципліна.
3.4. ПСИХОЛОГІЯ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ І ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ
Добавить комментарий