РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Виготовлення будь-якої продукції пов’язано з процесом виробництва, де в процесі праці поєднується робоча сила і засоби виробництва, тобто утворюється і функціонує система „людина – машина – зовнішнє середовище”.

Сукупність окремих часткових процесів виробництва, в результаті яких сировина, матеріали та напівфабрикати перетворюються на готову продукцію, складає виробничий процес підприємства. Найважливішою частиною виробничого процесу є технологічний процес. Він характеризується тим, що предмети праці якісно змінюються відповідно до заздалегідь встановлених напрямів (за формою, розміром, станом, фізико-хімічним складом, структурою їхніх елементів тощо).

Основними завданнями, які вирішують проектувальники при розробці технологічного процесу є такі:

? удосконалення форм та методів організації праці, в т.ч. щодо обслуговування виробництва;

? повне і раціональне використання виробничих фондів та трудових ресурсів;

? економія трудових та матеріальних витрат, підвищення продуктивності праці;

? скорочення тривалості виробничого циклу;

? підвищення якості продукції, яка виготовляється, виконуваних робіт;

? створення сприятливих умов праці, в т.ч. скорочення частки важкої фізичної та трудомісткої ручної праці, монотонності, некваліфікованих робіт;

? постійне впровадження нових досягнень науки;

? максимальна механізація та автоматизація виробництва;

? знаходження можливості організації безперервного виробничого процесу;

? скорочення строків освоєння нових виробництв;

? підвищення ефективності капітальних вкладень;

? охорона навколишнього середовища від шкідливих факторів виробництва.

Крім того, при проектуванні технологічних процесів особливу увагу приділяють таким аспектам, як:

? технологічна регламентація основних процесів та процесів обслуговування – що дозволяє чітко обумовити можливі затрати часу, ресурсів, визначити раціональні шляхи й маршрути просування напівфабрикатів, тощо;

? синхронізація в часі основних та робіт з обслуговуванням – даний напрямок робіт пов’язаний із розподілом функцій між різними підрозділами та раціоналізацією їх взаємодії;

? безперервність виробничого процесу — така умова є бажаною, але не обов’язковою при розробці того чи іншого технологічного процесу.

Врахування вищезгаданих аспектів свідчить про формування комплексної технології, яка обов’язково представляється у формі технологічної документації на основні види робіт та всі види допоміжних робіт, які безпосередньо пов’язані з виготовленням основної продукції (робіт), розробленої для всіх стадій виробничого процесу від отримання вихідних матеріалів до виходу готової продукції. В ергономіці процес перекладання реальних процесів на „папір” є кодифікацією інформації, тобто кожен процес, кожна операція розписується на папері, спеціалісти через креслення передають структуру, послідовність виконання робіт, ін. Основними інструментами — документами, що використовують при проектуванні (кодифікації інформації) технологічних процесів є операційні маршрутні карти, схеми технологічних процесів, схеми складання, схеми креслення.

Згадані інструменти є широко вживаними й зрозумілими для фахівців, вони дозволяють не лише проектувати процеси, але й в подальшому їх аналізувати, вдосконалювати.

В операційних маршрутних картах позначають маршрути руху заготовок по операціям технологічного процесу, зазначається тип обладнання, містяться дані про інструменти, оснащення та операції, що необхідно виконати при виготовленні даної деталі.

В схемах технологічного процесу за допомогою стандартних символів Американського товариства інженерів – механіків зображують всі процеси, що відбуваються із продукцією в тій послідовності, що передбачена із зазначенням устаткування, що необхідно для роботи.

Таким чином, розроблення комплексної технології обов’язково має включати такі роботи:

— розроблення технології на основні роботи;

— розроблення технології обслуговування;

— розроблення регламенту обслуговування на основі поєднання процесів обслуговування з основним процесом;

— розроблення маршрутних карт технологічних потоків і схем механізації;

— вибір технічних засобів, обладнання тощо;

— визначення проектної трудомісткості виробів чи робіт;

— визначення матеріалоємності виробів чи робіт;

— розроблення завдань на архітектурно-будівничі, саненерготехнічне проектування, проектування засобів захисту працівників та оточуючого середовища від впливу шкідливих факторів виробництва, ін.;

— розробка рекомендацій з використання відходів виробництва чи щодо побудови процесу по замкнутій технологічній схемі.

Розроблення технологічних процесів також передбачає заходи, які забезпечать:

1) використання заготовок з мінімально можливою матеріалоємністю, а також заготовок за розмірами та формою максимально наближеною розмірам та формі готового виробу;

2) застосування сировини по можливості з більшим вмістом корисних речовин та компонентів;

3) використовувати, там, де це технологічно можливо, найбільш дешеві та менш дефіцитні види матеріалів та заготовок без шкоди для якості продукції, що виготовляється;

4) застосування та доставку на робоче місце матеріалів, заготовок, комплектуючих виробів, сировини у вигляді, що дозволяє використовувати прогресивні методи обробки, збирання, переробки;

5) застосування матеріалів та заготовок, які визначають якість продукції, яка виготовляється, чи виконуваних робіт, що легко піддаються обробці та зручні у використанні;

6) заміну токсичних речовин нешкідливими або менш токсичними, а також заміну матеріалів, при обробці яких утворюються несприятливі випаровування на матеріали з кращими властивостями відносно впливу на здоров’я;

7) використання у виробництві пильних матеріалів, як правило, в гранулах, брикетах або у змоченому вигляді.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
20. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ.
13. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ЕТАПИ РОБОТИ:
4. ПРЕДМЕТ ЕРГОНОМІКИ.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Траверсе Т. М.. Психологія праці: Навчально-методичний посібник., 2004
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК
Цілі модуля:
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Особистісний та професійний розвиток.
Професіоналізація та професійний розвиток особистості.
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
Після освоєння матеріалу ви зможете:
Добавить комментарий