Трудовий пост та його структура.

(Блок поглиблення.)

Трудовий пост розуміють як обмежену, внаслідок розподілу праці і зафіксовану документально, галузь докладання сил людини з метою створення соціально цінного продукту (матеріальних речей, інформації, послуг, функціонально, естетично і соціально корисних ефектів, упорядкованого протікання соціальних процесів). Трудовий пост є однією з форм існування професії, як одна з її підсистем. У свою чергу, трудовий пост виступає як метасистема по відношенню до своєї підсистеми — робочого місця.

Характеристики професії, трудового поста, робочого місця як системи визначаються їх функціональною динамічністю, обумовленістю як нормативними документами, так і об’єктивними потребами організації, індивідуальними особливостями конкретних суб’єктів і соціально-психологічними феноменами, породжуваними взаємодією конкретних учасників спільної професійної діяльності.

Так у сукупності своїх різних ознак трудовий пост виступає як багатомірне

системне утворення, основними складовими якого є: соціально задані цілі та уявлення про результат праці; заданий предмет (матеріали, об’єкти, процеси — предметні, інформаційні, соціальні, біологічні); засоби праці ; система професійних службових обов’язків (заданих трудових функцій); виробниче середовище, предметні та соціальні умови праці.

Соціально задані цілі та уявлення про результати праці фіксуються за допомогою зразків відповідної роботи, їх документального опису, зображення, формулювання загальних вимог до них. Хоча не завжди такі цілі та результати можуть строго документально фіксуватися, відбиватися державних стандартах.

Предмет праці та вихідні матеріали найбільш чітко фіксуються доку, ментами та традиціями в масових професіях, у професіях, які пов’язані матеріальним виробництвом. Предметом труда є певна предметна галузь, набір взаємопов’язаних ознак та властивостей об’єктів, процесів, явищ. Предметом праці є система властивостей і взаємовідношень об’єктів явищ, процесів, якими особа повинна практично або мислено оперувати на певному трудовому посту.

Засобом праці може виступати об’єктивна реальність, яка дає змогу особі взаємодіяти з предметом праці у відповідності з її метою.

В цілому засоби праці розподіляють на зовнішні (по відношенню до свідомості суб’єкта) та внутрішні (особливості психічної діяльності), а їх спільну класифікацію представляють у такому виді:

• речові засоби, знаряддя праці: засоби прийому, отримання інформації; засоби обробки інформації; засоби передачі інформації; засоби здійснення практичних дій в біологічних, технічних, знакових системах і системах художнього відображення дійсності.

• зовнішні функціональні засоби праці: виразні засоби поведінки і мовлення людини; організм людини; група функціонуючих людей.

Для співвідношення внутрішніх та зовнішніх засобів праці характерна те, що чим менше виражені або представлені зовнішні засоби праці, тим більш складними і тонко диференційованими є внутрішні засоби.

Система обов’язків суб’єкта праці, яка характеризує трудовий пост, задає вимоги і диктує основні форми активності (функції) працівника. Під трудовими функціями розуміють будь-які процеси активності осіб, упорядковані у відповідності з цілями та обставинами їх праці. Трудові функції суб’єктів діяльності характеризуються історичною мінливістю; їх можна перерозподіляти всередині робочого колективу; вони можуть бути явними і спостерігатися ззовні та неявними. Відображені трудові функції у нормативних документах (інструкціях тощо) називають обов’язками. При цьому зауважимо, що нормативні акти, інструкції і т. ін. часто не можуть відбивати всю специфічну реальність і таким чином співпадати з дійсними трудовими функціями суб’єкта праці, що може бути джерелом, об’єктивних конфліктів.

Запобігають такої ситуації шляхом врівноваження обов’язків із системою прав працівника. Права робітника, які характеризують певний робочий пост, можуть бути представлені об’єктивно (в юридичних та нормативних документах) і суб’єктивно. Чим більше регламентована діяльність, чим менш виражена «зона самостійності», тим суб’єктивно привабливою є вона для особи.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
4.1. ТРУДОВОЙ ПОСТ И ЕГО СТРУКТУРА
1.6. ТРУДОВОЙ ПОСТ И ЕГО СТРУКТУРА
Трудовой пост
Трудовой пост и профессия
2. Трудовой пост в организации
Глава 5. Трудовой пост и профессия
ГЛАВА ТРУДОВОЙ ПОСТ, РАБОЧЕЕ МЕСТО И ПРОФЕССИЯ
4.3. ПРОФЕССИЯ КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ТРУДОВОЙ ПОСТ И РАБОЧЕЕ МЕСТО
4.1. Понятие профессиональной деятельности, специальности, должности. Трудовой пост в организации и его компоненты
ГЛАВА ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ - ОСВОЕНИЕ РАБОТНИКОМ НОВОЙ ТРУДОВОЙ СИТУАЦИИ
Вопрос 4. Трудовые конфликты в организации
Добавить комментарий