Загальні уявлення про трудову діяльність.

(Проблемний блок).

1. Різні види праці нелегко побачити і уявити тому, що в праці кожного сучасного фахівця досить велика доля так званих інтелектуальних компонентів, які не можна побачити. Уявіть собі роботу ткалі. Дайте відповіді на такі запитання:

що ми бачимо, коли перед нами виконує діяльність фахівець цієї професії?;

в чому сутність праці взагалі?;

завдяки яким психологічним властивостям цей спеціаліст здатен виконувати трудову діяльність?

2) Спробуйте з’ясувати та обґрунтуйте значення орієнтації в психології
праці. Назвіть форми суспільної свідомості, в яких присутні поняття, уявлення та судження про працю.

3) Уявлення про працю знайшли своє відображення у первісних космогонічних міфах. Наведіть приклади «майстрів», «творців» і т. ін., які займаються по суті іригацією, меліорацією земель, кузнецькою та ткацькою справами, врачуванням (зціленням, перетворенням) тощо.

4) Психологічні сторони праці функціонують та обслуговують практику та перевіряються в ній незалежно від того чи існує «психологія праці» як наука. Як у практичній свідомості представлені знання про працю?

5. Психологічні знання про працю і суб’єкта праці відображені у народних прислів’ях. Визначте, який психологічний бік праці представлено в наступних прислів’ях: «кайлом та заступом фортеці й будують, і руйнують, всяка праця варта плати»; «по роботі майстра впізнають», «ремесло варте більше від спадщини», «корінь праці гіркий та плід її солодкий».

6. Наведіть приклади з творів літератури, де представлена інформація про працю та особу, яка працює.

7) Назвіть поняття, які використані в Конституції України, стосовно трудової діяльності громадян держави.

8) Узагальніть та систематизуйте психологічні знання про працю та працівника які використовуються у суспільстві; спробуйте їх класифікувати; назвіть загальну ознаку всіх цих знань.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Загальнонаукові уявлення про працю.
ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ
9.3. ДІЯЛЬНІСТЬ І ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
РОЗДІЛ СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ
14. Загальні ергономічні вимоги до проектування робочих місць
У ЗАКЛЮЧНІЙ ЧАСТИНІ РОБИТЬСЯ ПІДСУМОК ВИКОНАНОЇ РОБОТИ ТА ФОРМУЛЮЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:
ГЛАВА ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ - ОСВОЕНИЕ РАБОТНИКОМ НОВОЙ ТРУДОВОЙ СИТУАЦИИ
6.1. ПОНЯТТЯ ПРО ЗДІБНОСТІ
8.1. ПОНЯТТЯ ПРО ВОЛЮ
ПРО ВИТЪКИНУ БАБУШКУ
4.1. К методологии невоспроизводимых про-явлений
Филиппова М.Г. Про «гостей» и «хозяев»
СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРО-БЛЕМЫ.
Добавить комментарий