Загальнонаукові уявлення про працю.

(Блок самоконтролю.)

1. Чи всі психічні явища, які характеризують трудову діяльність і працівника можуть розглядатися як одиниці аналізу психології праці? У якій мірі вони можуть бути предметом інтересу та розглядатися як одиниці аналізу психології праці?

2) Перелічіть основні підрозділи психології праці як науки і навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою точку зору.

3) Дайте визначення психології праці, якщо вона має такі складові:

аналіз предмету праці як психічного орієнтувального образу, де предмет праці є відображенням соціально-історично виділеної і фіксованої системи ознак зовнішньої, предметної (об’єктивної) дійсності;

аналіз об’єктивно заданих і суб’єктивно представлених (прийнятих або ж самостійно побудованих) цілей та задумів праці;

аналіз оснащення діяльності знаряддям та її операційного складу;

аналіз об’єктивних (предметних і соціальних) і суб’єктивних умов
праці (включаючи особу як суб’єкта праці);

аналіз суб’єкта праці та явищ розвитку особи як суб’єкта праці;

аналіз та класифікація галузей докладання фізичних та духовних сил людини;

аналіз розвитку психології праці (як галузі знання, галузі науки, навчальної дисципліни та практичної професії) тощо.

4. На якому рівні психологічного трудоведення вивчається суб’єкт праці як складна єдність когнітивних, мотиваційних і операційних складових?

5. 3 якою теорією пов’язані перші наукові дослідження в галузі психології праці?

6. Назвіть принципи керівництва працею робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора.

7. Назвіть відмінності у сутності психотехніки зарубіжних і вітчизняних вчених.

8. Назвіть періоди та етапи становлення психології праці як галузі науки.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАЦЮ.
Загальні уявлення про трудову діяльність.
ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ
ПРО ВИТЪКИНУ БАБУШКУ
6.1. ПОНЯТТЯ ПРО ЗДІБНОСТІ
8.1. ПОНЯТТЯ ПРО ВОЛЮ
4.1. К методологии невоспроизводимых про-явлений
Филиппова М.Г. Про «гостей» и «хозяев»
СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРО-БЛЕМЫ.
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ПРО СТАРЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ САГИ ПРО БИЛЛА И ДИАНУ
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРО-ФИЛЬНОГО КЛАССА
КРИЗИС ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРО-БЛЕМЫ
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРО-ФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Добавить комментарий